• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
CanimEvim

Eviniz sizin kaleniz. Ama kalelerin de korunmaya ihtiyacı var. "Canım Evim" Sigortası sahibi olun, evinizi olası hasarlara ve risklere karşı koruyun.

Zorunlu Teminatlar

 • Yangın, Yıldırım ve İnfilak

  Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

 • Yangın Mali Sorumluluk

  Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

  Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu

  Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar,

  Komşuluk Mali Sorumluluğu

  Malik, kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmiş olup, ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.

  Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet ise, bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.

 • Yangın Ek Teminatlar

  Dahili Su

  Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmiştir.

  Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınmaktadır.

  Duman

  Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir

  Kara Taşıtları Çarpması

  Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.

  Hava Taşıtları Çarpması

  Sigortalıya ait olmayan uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

  Yer Kayması

  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.

  Kar Ağırlığı

  Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat kapsamına dahildir.

  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri

  İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

  Kötü Niyetli Hareketler

  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

  Terörizm

  İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.

 • Özel Ek Teminatlar

  Bina Ekleri

  Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, dış cephe panjurları ve çatıda açıkta bulunabilecek güneş kolektörü teminat kapsamına poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Dolu, Fırtına ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararlar temin edilmez).

  Kazaen Kırılma

  Riziko adresinde ve çalışır vaziyette bulunan sigortalıya ait televizyon, video, müzik seti, DVD ve masa üstü bilgisayarların ihmal veya kusur sonucu ani ve beklenmedik bir şekilde kazaen kırılmaları temin edilmektedir. (Muafiyet: Beher hasarda, asgari 200 TL'den az olmamak üzere hasarın %30' u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır)

  Nakliye Rizikosu

  Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan taşınabilir kısmi hasarlı ya da hasarsız eşyanın nakil esnasında göreceği zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahildir. ( Muafiyet: Beher hasarda, hasarın %25' i oranında muafiyet uygulanacaktır).

  Nakliye Masrafları

  Sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan taşınabilir kısmi hasarlı ya da hasarsız eşyanın nakliye edilmesi gereken durumlarda oluşan nakliye masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahil edilmiştir.

  Ortak Alanlar

  Yangın Sigortası Genel Şartlarında 2.1. Taşınmaz Mallar bölümünde yer alan bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi değerler işbu sigortada yer alan yangın ve ek teminatlarına(*) karşı vuku bulabilecek bir hasarda sigortalının hissesine düşen kısmı aşmamak üzere ve azami poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

  Yakıt Sızması

  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu sabit ısıtma sistemine dahil olan cihazda ve/veya tesisatta meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan sigorta konusu değerlere vereceği zararlar poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa yakıt ve yakıt tankının göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır). (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.).

  Boya-Badana Masrafları

  Poliçede temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu sigortalının yapmış olduğu boya, badana ve duvar kağıdı masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla temin edilmektedir.

  Kira Kaybı

  Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Sigortalının kira kaybı aşağıda yazılı kloz dahilinde temin edilmektedir:

  - Sigortalı Kiracı ise Kiracının Kira Kaybı, peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı ile sınırlı olmak üzere,

  - Sigortalı Malik veya intifa hakkı sahibi ise, kira sözleşmesinde yazılı tutar ya da aylık rayiç kira bedeli ile sınırlı olmak üzere kira kayıpları temin edilecektir.

  Sigortacının sorumluluğu, hasar tarihi ile hasarın giderilmesi arasındaki süre olup, her halükarda 12 ay ve poliçede belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Aylık ödenecek tutar, teklifte kayıtlı tutarın 12 aya bölünmesi şeklinde hesaplanacaktır. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

  İkametgah Değişikliği Masrafları

  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutun oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 12 aya kadar kiracı veya malik sıfatı ile Sigortalının geçici nitelikteki muadil bir konut için yapacağı masraflar poliçede kayıtlı azami limiti aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır. (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.).

  İzolasyon Eksikliği

  Poliçede sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve / veya kapı aralarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mahale vereceği zararlar sonucu sigortalının üstlenmek zorunda kaldığı boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları poliçe süresince yalnız bir olay ile sınırlı olmak şartıyla poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamına dahil edilmiştir. ( Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelen hasarlar, ısı farklılıkları sonucu oluşan terleme, rutubetlenme, küflenme, dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar, izolasyon masrafları teminat kapsamında değildir).

  Misafir Koruma

  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçede belirtilen limitle teminata dahildir. (Aksine hüküm yoksa nakit, mücevherat ve kıymetli eşyalar teminat kapsamı dışındadır).

  Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlarda, sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlı olacaktır.

  Konut Dışında Bulunan Eşya

  Poliçe kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu kuru temizleme, terzi ya da tamire gönderilen eşyaların göreceği zararlar başka bir sigorta ile tazmin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde poliçede belirtilen bedel ile teminata dahildir. (Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

  Konuta Hizmet Verenlerin Zararları

  Tamirci, temizlikçi vb. kişilerin konuta işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı risklerin gerçekleşmesi neticesinde verecekleri zararlar poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

  Çevre Düzenlemesi

  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutun bahçesinde bulunan her çeşit bitki, ağaç ve çimen gibi bahçe düzenlemesine ilişkin değerler poliçede belirtilen limite kadar yeniden dikim masraflarını karşılamak üzere teminat kapsamındadır. (Aksine hüküm yoksa Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

  Dolu

  Fırtınaya bağlı olmaksızın, dolu sonucu meydana gelecek zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Belirtilmediği sürece, açıktaki eşyalarda meydana gelecek zararlar teminat haricidir)

  Garaj

  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, bitişik ya da ayrı inşa edilmiş konuta ait kapalı ve kilitli bir saha içerisinde bulunan her çeşit motorlu veya motorsuz kara araçları ile deniz taşıtları (6 metreden küçük olan tekneler, deniz motorları, deniz motosikletleri, sportif amaçlı diğer deniz araçları) poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir. (Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez.) Söz konusu depolama sahasında tüm önlemlerin alınmış olması teminatın geçerliliği için esastır.

  Söz konusu mahalde araçların kullanımı sırasında yapının ya da araçların göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.

  Boş Kalma

  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller" başlığı altında yer alan ve 4.1 maddesi kapsamında olan, sigortalı konutun aralıksız 30 günden fazla boş kalma süresine dair ek teminat poliçede yazılı süreye kadar uzatılmıştır.

  Yeni Değer Klozu

  Eşya sigorta bedelinin yeni satın alma değerine eşit olması kaydı ile (benzer kalite, kapasite, performans, işlev, teknoloji vb.) herhangi bir risk gerçekleştiğinde hasar ödemelerinde eskime ve yıpranma payı düşülmez.

  Not: Eskime, Aşınma ve kullanma payı yeni değerin %40`ından fazla ise bu kloz geçersizdir.

  Eksik Sigorta Koruması

  Sigorta poliçesi kapsamında oluşabilecek bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı limitle sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark % 20 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.

 • Hırsızlık

  Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

  • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
  • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
  • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
  • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
  • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle

  yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

  Kıymetli Eşya

  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının "Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler" başlıklı, A.3. maddesinin 3.7.(a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen kıymetler, sigorta bedelinin azami %30' u ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Söz konusu kıymetlere ilişkin bedel toplamının bu oranı aşması halinde, poliçede aşan kısım için sürprim alınması ve poliçe üzerine not edilmek kaydı ile teminat bu kısım için genişletilebilir.

  Sigortacının altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taş, inci, değerli saat vb. için azami sorumluluğu poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Bu kıymetlerin kilit altında (kasa, kilitli dolap veya kilitli çekmece) tutulması şarttır.

  Nakit para, cumhuriyet altını, reşat ve benzeri altın paralar, kıymetli evrak, döviz, çek, pul koleksiyonu, hisse senedi, tahvil, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, belgeler, el yazmaları konut içinde açıkta bulunmaları halinde 150 TL, kasa içinde bulunmaları halinde 1,000 TL' ye kadar teminat altına alınmıştır.

 • Makine Kırılması

  Konutta bulunan kat kaloriferi yada binanın ortak kullanım alanlarında bulunan makinelerin (Geçerli bir ortak alan sigortası kapsamında temin edilmemiş ise azami kendi hissesi ile sınırlı olmak üzere) kullanıldıkları mahalde deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarlar poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

 • Enkaz Kaldırma Masrafları

  Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, tamamı ile zayi olmuş sigortalı kıymetlerin taşınması, demontesi veya yıkılması için yapılan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.)

 • Kap-Kaç ve Gasp

  Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin konut dışında Kap-Kaç veya Gasp neticesinde kişisel eşyaların çalınması ve/veya zarara uğraması poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Ruhsatlı Silahlar, Lap-top, Fotoğraf Makinesi, Cep Telefonu, Kamera, Optik Ürünler, vb. elektronik cihazlar teminat kapsamı dışında olup, Nakit Kapkaç/Gasp teminatının % 15' i ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir). Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlar, söz konusu kıymetler için sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlıdır.

 • Cam Kırılması

  Konutta bulunan kapı ve pencere camları ile duvara sabitlenmiş aynaların kaza sonucu kırılması poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

  Camdan mamul masa, sehpa ve vitrin camları için sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu işbu sigortada kayıtlı Cam Bedelinin % 10' u ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Bunların dışındaki cam ve benzeri malzemeden yapılmış eşyaları kapsamaz.

  Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller başlıklı ve 2.(a), (d) ve (e) kapsamında yazılı riskler teminat kapsamına dahildir.

 • Konut Yardım Hizmetleri (Asistans) 0850 222 555 7

  Elektrik Tesisatı Hizmeti

  Sigortalının ikamet ettiği konutun dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelebilecek ve konuta elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek problemlerde Liberty SİGORTA bir elektrikçiyi ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını poliçede belirtilen limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde Liberty SİGORTA, teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır.

  Konut içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, floresan, priz, elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev aleti hasarının tazmin ve tamiri; tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının tamiri; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri kapsam dışıdır.

  Su Tesisatı Hizmeti

  Sigortalının ikamet ettiği konutun su tesisatındaki kırılma/patlama nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda Liberty SİGORTA, bir tesisatçıyı ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını poliçede belirtilen limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde Liberty SİGORTA, teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır.

  Konut içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır.

  Cam İşleri Hizmeti

  Sigortalı konutun dış yüzey ya da konut içindeki cam ve aynalarının herhangi bir sebeple kırılması/çatlaması durumunda Liberty SİGORTA bir camcıyı sigortalı konutun adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını poliçede belirtilen limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Poliçede "Cam Kırılması" teminatının bulunması halinde, hasarın tamamı limit gözetilmeksizin aynen ödenecektir ve yukarıdaki limiti aşan kısım Liberty Sigortaya fatura edilecektir. Poliçede cam kırılması teminatının olmaması halinde, vuku bulan cam kırılmasının işçilik ve materyal masraflarının teminat limitini aşacağının saptanması ve aşan kısma sigortalı konutta ikamet edenler tarafından onay verilmesi halinde camcı hizmetine devam edecek ve aşan kısım için gerekli olan bedel sigortalı tarafından ilgili iş koluna ödenecektir. Aşan kısım için onay verilmemesi halinde Liberty SİGORTA teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır.

  Çilingir Hizmeti

  Sigortalının ikamet ettiği konut anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi için Liberty SİGORTA bir çilingiri Sigortalının ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını poliçede belirtilen limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

  Eğer yukarıda sayılan sebepler nedeni ile konuta girmek mümkün olmazsa, Liberty SİGORTA içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili masrafları poliçede belirtilen limitle karşılayacaktır.

  Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.

  Sabit Faturaların Ödenmesi

  Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone faturalarının bedelleri Sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi ve nekahet devresi süresince (azami üç ay süre ile) Liberty SİGORTA görevlileri Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken işlemleri yapacaktır.

  Konutun Korunması ve Gözetimi

  Sigortalının ikamet ettiği konutta yangın veya su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda Liberty SİGORTA konutun hırsızlıktan korunması için azami 72 saatle sınırlı olmak üzere koruma görevlisi veya gece bekçisi temin eder ve masraflarını öder.

  Bu hizmet, Liberty SİGORTA Konut Servis Görevlileri Sigortalının Konutuna ilk acil müdahaleyi yaptıktan ve onardıktan sonra ve Şirket Eksperi tarafından Konutun hırsızlığa açık olmasına istinaden tutulan rapor ve gerekir ise fotoğraflar sonucunda verilecektir.

  Bilgi Hattı

  Sigortalı acil hizmet gerekliliği dışında kalan durumlarda Liberty SİGORTA'yı aramak suretiyle aşağıdaki işkollarında ve asistans ile bağlantılı hizmet veren tüm birimlerin telefon numaraları ve adres bilgilerini öğrenebilecektir:

  Ambulans Şirketleri, Çilingir, Hastane ve Doktorlar, Camcı, Nöbetçi Eczaneler, Beyaz ve Elektrikli Eşya Servisleri, Su Tesisatçıları, Otel ve Konaklama Tesisleri, Elektrik Tesisatçıları, Uydu Anten Servisleri, Araba Kiralama Şirketleri, Boya İşleri, Seyahat Acenteleri, Marangoz İşleri, Evden Eve Nakil Şirketleri, İnşaat İşleri, Halı ve Döşemecilik, Kumaşçı, Klima ve Isıtıcı Hizmetleri, Restoranlar ve Kafeler, Müzeler ve Kültür Merkezleri, Eğlence ve Show Merkezleri, Elçilik ve Konsolosluklar, Turizm Danışma, Turizm Meslek Örgütleri, Turist Rehberleri, Turizm Polisi, Pasaport, Kargo Firmaları, Güvenlik Şirketleri, Asansör, Jeneratör, Kalorifer ve Doğalgaz Sistemleri, Güneş Enerjisi, Diğer İş Kolları...

  Her Türlü Resmi Kimlik Kaybı Sırasında Yapılacak İşlemler;

  Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak kapsam dışı ya da limitler üzerindeki masrafların tamamı Sigortalı tarafından ilgili işkoluna yapılacaktır. Liberty SİGORTA bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca Sigortalı ile işkolunu buluşturacak, kapsam dışı hizmetlerin ifası veya yalnış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

  Acil Mesajların İletilmesi

  Otelde Konaklama

  Sigortalının ikamet ettiği konutta yangın veya dahili su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda Liberty SİGORTA, kendisi ve evde ikamet eden yakınlarının azami 4 yıldızlı bir otelde (Liberty SİGORTA tarafından belirlenen), oda/kahvaltı (ekstralar Sigortalıya aittir) kalışını kişi başına azami 3 gece olmak üzere üstlenir. Seçilecek Otel 4 Yıldızlı (yok ise 3 Yıldızlı) ve en fazla 50 Km uzaklıkta olacaktır.

  Bu hizmet, Liberty SİGORTA Konut Servis Görevlileri Sigortalının Konutuna ilk acil müdahaleyi yaptıktan ve onardıktan sonra ve Şirket Eksperi tarafından Konutun ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde olmasına istinaden tutulan rapor ve gerekir ise fotoğraflar sonucunda verilecektir.

  İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş

  Yakınının Ciddi Hastalığı Veya Vefatı Durumunda

  Sigortalının, yurtiçi seyahati esnasında, ikametgahındaki yakınının ciddi hastalığı veya vefatı nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerekiyor ise, Liberty SİGORTA Sigortalının acilen ikametgahına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

  Daimi İkametgahın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda

  Sigortalının yurtiçi seyahati esnasında, daimi ikamet ettiği konutun hırsızlık, yangın veya infilak nedenleri sonucunda ciddi hasar görmesi nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerektiğinde, Liberty SİGORTA, Sigortalının acilen ikametgahına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

  Hukuki Danışmanlık

  Sigortalının hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine,365 gün 24 saat boyunca, Liberty SİGORTA tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanı ile görüştürme yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir hukuki doküman hazırlanmayacak, yasal işlemlerin Sigortalı adına ifa/ikmalini kapsamayacaktır.

  Tıbbı Bilgi ve Danışmanlık

  Sigortalı/larının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Liberty SIGORTA Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

  Konuta Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

  Konutta ikamet eden Sigortalının veya birlikte ikamet ettiği Yakınının, Bedeni Yaralanma veya Ciddi Hastalığı durumunda Liberty SİGORTA, nakilin aynı il sınırları içinde olmak kaydı ile yılda azami 3 defa Sigortalının Konutuna doktor ve kara ambulansı yollar. Liberty SİGORTA Tıbbi Ekibi tarafından onaylanmayan ve Acil Durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edilecek olan ücretleri Sigortalı kendisi ödeyecektir. Şehirlerarası Tıbbi Nakil için poliçede belirtilen limit için geçerlidir ve bu limit üstü masraflar Sigortalıdan onayı sonrasında tahsil edilir.

  Hastanede Yatma Durumunda Yardım

  Konutta meydana gelen Bedeni Yaralanma veya Ciddi Hastalık nedeniyle Sigortalının (ebeveyn ise) hastanede yatış süresinin 2 günü aşması durumunda aşağıdaki hizmetlerden biri organize edilir ve poliçede belirtilen limit dahilinde Liberty SİGORTA tarafından ödenir. Bu hizmet yılda 3 sefer verilir.

  1/ Refakatçi yakının hastaneye nakli.

  2/ Çocukların (16 yaşın altındaki) akrabaların yanına refakatçi eşliğinde nakli.

  3/ Çocuk bakımı (azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de).

  Yukarıdaki maddelerde Acil Durum kararını Liberty SİGORTA Tıbbi Ekibi karar verecektir ve limiti aşan meblağlar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bedelleri Sigortalı tarafından ödenen ve Liberty SİGORTA tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahalelerde, Sigortalıya tüm sorunların çözümünde Tıbbi Ekibimiz veya tayin edeceğimiz uzmanlar yardımcı olur.

  Şirket A.Ş. yukarıda yer alan ve tıbbi yardım hizmetleri ile ilgili Liberty SİGORTA' nın, anlaşmanın genel istisnaları dışındaki gecikme, yanlış uygulama ve benzeri nedenlerle yaptığı hizmetin iyi ifa edilememesinden, kusurlu ifa edilmesinden kaynaklanan maddi ve manevi bu konudaki her türlü anlaşmazlıklardan ve yükümlülüklerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

  Petline

  Sigortalının evcil hayvanıyla ilgili acil olan veya olmayan sorunlarında Liberty SİGORTA'ya başvurması halinde Liberty SİGORTA, sigortalıyı anlaşmalı veteriner ile görüştürerek gerekli yardımın alınmasını sağlayacaktır. Veterinerin evcil hayvanı görmesi gerektiği durumlarda, sigortalının yapmış olduğu tüm veteriner harcamaları sigortalının kendi sorumluluğundadır. Ancak organizasyonel anlamda Liberty SİGORTA, sigortalıya her türlü desteği sağlayacaktır.

  Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

  Konutta ikamet eden Sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının vefatı halinde Liberty SİGORTA naşını nakli ve defni için gerekli organizasyonu yapar ve prosedür hakkında Sigortalı yakınlarına bilgi verir.

  Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon

  Sigortalı adına yukarıda sözü edilen kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle teslimat yapılır

  Otel Rezervasyonları

  Sigortalı tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acentaları tarafından yapılarak, sigortalının acenta indiriminden faydalanması sağlanır. İndirimler Türkiye'deki 5-4-3 Yıldızlı Oteller için geçerlidir ve Otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir.

  Kiralık Araç Rezervasyonları

  Türkiye'de Liberty SİGORTA tarafından Sigortalı Adına Yapılacak kiralık araç rezervasyonlarında Kiralık Araç Acente fiyatlarından yaklaşık % 10-40'a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oranlar, kiralık araç istenilen bölgelere ve sezona göre değişiklikler gösterir ve direkt Liberty SİGORTA oranı olup, Sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır.

  Uçak Bileti Alma-Ulaştırma

  Sigortalı adına ücret / yer / tarih / mevki onayı alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alınır. Sigortalının bildireceği adrese biletin ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine teslimat yapılır.

  İş Organizasyonları

  İş gereçleri ve ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak kaydıyla Sigortalıya liste fiyatı üzerinden % 5 indirim oranı ile sağlanır.

  Bilet ücretleri, bilet ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal bedeli gibi meblağlar önceden onayı alınmak kaydıyla Sigortalının hesabından tahsil edilir.

  Pre-Travel Service

  Seyahat öncesinde Liberty SİGORTA arandığında Sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir

  Araç Bilgi Hattı

  Liberty Sigorta Araç Acil Yardım Bölümü tarafından, 7/24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra, anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurulur.

  Vip İndirim ve Ayrıcalık Hizmetleri:

  Türkiye, Avrupa ve Amerika'nın bir çok şehrinde bulunan en gözde restoran, lokanta, gece kulübü ve otel, vb. mekanlarda %10'dan başlayan ve %40'a varan indirimli hizmet alma olanağı sağlamaktadır.

  Bu hizmet;
  • Yer bulunamayan mekan ve tesislerde rezervasyon imkanı,
  • Mekanların özel olarak planladıkları fırsatlardan yararlanma,
  • Ücretsiz vale hizmetleri,
  • Yemek sonrası ikramlar,
  • Özel taleplerin takibi,
  • %30'a varan grup indirimi olanağı sağlayarak sigortalılara ayrıcalıklı ve uygun fiyatlı hizmet imkanlarını kapsamaktadır.
  • Liberty Sigorta, VIP İndirim Networkü ile indirimli ve ayrıcalıklı hizmet sağlayacaktır. IPA indirimli networkte yer alan kurumları değiştirme hakkında sahiptir.
  İş Akışı:

  Sigortalı Liberty Sigorta'nın sağladığı Asistans Hizmet Hattını arar ve VIP Hayat IVR'ını tuşlar. Sigortalı, rezervasyon talebi sırasında;

  • Ad, Soyad, poliçe ve kendisine ulaşılabilecek telefon numarasını
  • Restoran: Rezervasyon yaptırmak istediği, tarih, saat, kişi adedi bilgisini varsa özel taleplerini iletir.
  • Otel: Rezervasyon yaptırmak istediği otel ile ilgili; şehir, giriş-çıkış tarihi, oda tipi, kişi sayısı..vb bilgileri iletir.

  Müşteri temsilcisi, sigortalının verdiği bilgiler doğrultusunda, en uygun mekanları belirler indirim oranlarını ve mekana ilişkin diğer detayları sigortalıya iletir. Sigortalı mekan seçimini müşteri temsilcisine iletir. Müşteri temsilcisi rezervasyon yapılması istenilen mekandan/otelden rezervasyonu kesinleştirerek sigortalıyı bilgilendirir. "otelin doluluğu halinde müşteri temsilcisi talebe uygun olacak alternatif mekan/otel bilgilerini müşteriye iletir ve rezervasyonu bu doğrultuda tamamlar.

  • Müşteri temsilcisi, rezervasyon kesinleştirme bilgisini müşteriye iletirken ilgili mekan/otelde bulunan yetkili kişi, adres ve varsa faydalanacağı indirim ve/veya ayrıcalık bilgisini sigortalıya verir.
  • Sigortalı, restoran rezervasyonundan 3 saat, otel rezervasyonundan 3 gün önce aranarak rezervasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği teyit edilir.
  • Sigortalı, rezervasyonun gerçekleştiği mekan/otelde hizmet alımını takiben varsa indirimli fiyat üzerinden ödeme yapar.
Seçime Bağlı Teminatlar
 • Yangın Ek Teminatlar

  Fırtına

  Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir.

  Deniz Taşıtları Çarpması

  Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı mallara çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar temin edilmektedir.

  Sel Su Baskını

  Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

 • Deprem ( Bina ve Eşya )

  Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda ve varsa binada meydana gelecek maddi zararları temin etmektedir.

 • Aile Mesuliyeti

  Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, sigortalı ve birlikte ikamet ettiği aile bireylerinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılmış evcil hayvanlarının konut dahilinde ve/veya haricinde T.C. sınırları dahilinde üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

 • Ferdi Kaza

  Sigortalı ve birlikte ikamet ettiği aile bireylerinin ve SGK' ya kayıtlı personelinin poliçe geçerlilik süresi içinde konutta başına gelebilecek kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık ya da tedavi masrafları poliçede yazılı limitlerle sınırlı olmak üzere teminata dahildir. (Kaza ile ani ve beklemedik ve dış olayların etkisiyle ölüm, sakatlanma veya yaralanma kastedilmektedir).

 • Elektronik Cihaz

  Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, konutta bulunan televizyon, dvd, oyun konsolları, video, müzik seti, bilgisayar ( Lap-top ve masaüstü ), printer, merkezi ısıtma sistemi, elektronik kumandalı panjurlar, otomatik garaj kapıları, anten sistemleri, her türlü güvenlik sistemleri, mutfak cihazları (Fırın, mikrodalga fırın, buzdolabı, derin dondurucu), temizleme cihazları (Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çevirmeli-vakumlamalı kurutucular) gibi elektrik kontrollü, sabit ya da taşınabilir cihazlar çalışır durumda iken ya da aynı riziko adresi içerisinde temizleme, bakım, onarım, değişiklik yapma ve yer değiştirme sırasında veya dururken önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkabilecek maddi zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

  Muafiyet: Beher sabit ve/veya elektronik kontrollü cihaz hasarında, 100 TL' den az olmamak üzere hasarın %10' u oranında; seyyar ve taşınabilir cihazda ise hasarın %25' i asgari 200 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları 3.Maddesi 'Teminat Dışında Kalan Haller' başlığı altında sıralanan istisnalara ek olarak aşağıda yazılı haller veya cihazlar teminat kapsamı dışındadır:

  (1) Sigortalı konut dışında meydana gelen hasarlar,

  (2) Aşınma-yıpranma, çürüme, kirlenme, çizik, sıyrık gibi estetik kusurlar,

  (3) Valf ve tüplerde meydana gelen hasarlar,

  (4) Fotoğraf makineleri, Telsiz-Telefon, Cep Telefonu ve Elektrikli Mutfak El Aletleri,

  (5) Poliçe başlangıç tarihi itibariyle 5 yaş ve üzeri olan cihazlar

  (6) Makine/Cihazların 3.Şahıslara verilmesi sonucu meydana gelecek hasarlar ve kayıplar,

  (7) Cihazlarda kullanılan programlar ve her türlü veriler,

  (8) Kullanımda olmayan cihazlar,

  (9) Garanti kapsamına giren hasarlar.

  Elektrik Hasarlarına Bağlı Gıda Bozulması

  Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, konutta çalışır vaziyette bulunan buzdolabı ve derin dondurucuların, sigorta kapsamında temin edilen riskin gerçekleşmesi sonucu çalışmaması nedeniyle gıda maddelerinin bozulması poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Elektrik kesintisi sonucu oluşacak gıda bozulmaları teminat haricidir.

İlgili Genel Şartlar
pdf Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
pdf Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
pdf Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
pdf Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
pdf Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları
pdf Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
pdf Yangın Sigortası Genel Şartları

Diğer konut sigortası ürünlerimiz