• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
konut-hasarlari
Hasar ihbarınızı Groupama için  0850 250 50 50 ve Liberty Sigorta için 0850 222 55 57 numaralı Müşteri Hizmetlerine bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yetki ve Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.  :

 • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
 • Sigortacı ve yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, elkoymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek.
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
 • Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri geçikmeksizin sigortacıya vermek.
 • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
 • Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, açık adres, irtibat telefonu ve hasara ilişkin detayların (hasar tarihi, hasarın oluş şekli ve tahmini hasar tutarının) eksiksiz olarak bildirmeniz işlemlere hız kazandıracaktır.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Yangın Hasarları için Gerekli Belgeler
 • İtfaiye Raporu(İtfaiye müdahele etmiş ise)
 • Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
 • Karakol ya da itfaiyenin müdahale ettiği hasarlarda Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Deprem Hasarları (ve Yanardağ Püskürmesi) için Gerekli Belgeler
 • DASK (Doğal Afet Sigorta poliçesi) poliçesi (Bir hasar durumunda Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal Sigorta şirketine verilmesi önemlidir)
 • Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve Şirketle temas halinde olunması gereklidir),
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor
 • Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Mevcut ise Yapı Kullanma İzin belgesi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Hırsızlık Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
 • Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Faillerin ve/veya çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair mahalli karakol ve ilgili Hırsızlık masasaından alınacak bilgi yazıları (Hasar tarihinden 1 ay kadar sonra sigorta şirketine müracaat ederek ilgili mercilere hitaben yazılan bilgi talep yazılarının temin edilmesi gerekmektedir.)
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Not: Hırsızların ya da çalınan kıymetlerin bulunması halinde mutlaka hırsızın/hırsızların bu husustaki ifadeleri, zaptetme tutanağı ile teslim belgelerinin de temini gerekmektedir


Dahili Su Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
 • Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların(örneğin üst kat komşusunun) neden olması durumunda yöneticiden, Noterden ya da mahalli karakoldan tutturulacak tutanak
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Sel veya Su Baskını Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda yöneticiden, Noterden ya da mahalli karakoldan tutturulacak tutanak
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Fırtına Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları(Karakol olaya müdahele etmiş ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Mahalli meteoroloji istasyonundan temin edilecek ve hadise tarihinde fırtınanın m/sn ve/veya km/saat ve/veya Bofor cinsinden hızını/şiddetini gösterir fırtına raporu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri ve Terör Hasarları için Gerekli Belgeler
 • İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise)
 • Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye/karakol müdahalesi var ise)
 • Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
 • Savcılık dosyasında bulunan bilimum belgeler(Tasdikli)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Kötü Niyetli Hareket Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
 • Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Yer Kayması Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve şirketle temas halinde olunması gereklidir)
 • Yer kaymasını başlatan nedene 3. Şahısların faaliyetleri neden olmuşsa, Eksper ya da Şirketin de bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda Resmi makamlara yapılan müracaatlara ilişkin bilumum tutanaklar
 • Mevcut ise Karakol Müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Kara Taşıtları Çarpması Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Karakol müracaat, ifade, görgü Tespit tutanakları ve/veya Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Çarpan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik ) ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk poliçe kopyaları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Cam Kırılması Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
 • Sigortalının, hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair ayrıntılı beyanı
 • Cam değiştirme faturası
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Not: Hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir.

Diğer hasar işlemleri