• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
zorunlu-trafik-sigortasi
Hasar ihbarınızı Groupama için  0850 250 50 50 ve Liberty Sigorta için 0850 222 55 57 numaralı Müşteri Hizmetlerine bildirebilirsiniz.

Sigortanın Kapsamı

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yetki ve Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür  :

 • Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek
 • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak
 • Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek.
 • Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek.
 • Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Not: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Maddi Hasarlar

Hasar Anında Yapılacaklar

 • Aracınızın ve/veya kazada bulunan diğer araçların yeri ve konumu değiştirilmeden en yakın karakol/trafik zabıtası veya jandarma komutanlığınca tutanak tanzim ettiriniz yada taraflar arasında düzenlenecek anlaşmalı tutanak ile belgelendiriniz.
 • Anlaşmalı tutanak ile belgelendirilen hasarlarda, hasar anında kazaya karışan araçların farklı açılardan plakası görünecek şekilde fotoğraflarını çekiniz.
 • Hasar ihbarınızı Groupama için 0850 250 50 50 ve Liberty Sigorta için 0850 222 55 57 numaralı Müşteri Hizmetlerine bildiriniz.

İhbar Anında İstenilecek Bilgiler

 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar tutarı
 • Sigortalı ve/veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Tamirhane adres ve telefonu
 • Kaza yeri
 • Hasarla ilgili düzenlenen belge (Beyan,Resmi Zabıt,Anlaşmalı Tutanak)

Hasar Anında İstenilecek Belgeler

 • Polis yada Jandarma tarafından tutulan Tutanak / Sigortalı'nın hasarın oluş şekline ilişkin beyanı / Anlaşmalı Tutanak / İfade Tutanağı / Görgü Tespit Tutanağı
 • Sigortalı araç sürücüsünün alkol durumunu gösterir belge
 • Hem sigortalı hem de mağdura ait aracın trafik ve tescil belgesi sureti
 • Sigortalı araç sürücüsünün ehliyeti
 • Hasar ve hasar yeri fotoğrafları
 • Tamir ve parça faturaları
Not: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

Bedeni Hasarlar
 • Hasar ihbarı ile ilgili Groupama için 0850 250 50 50 ve Liberty Sigorta için 0850 222 55 57 numaralı Müşteri Hizmetlerini aradığınızda, ilgili müşteri temsilcimiz hasar nedenine göre şirkete gönderilmesi gereken evrakların bilgisini (faks, mail vb.) sizinle paylaşacaktır.

Ölüm Halinde İstenilecek Belgeler

 • Trafik kaza tespit tutanağı
 • Savcılık dosyasındaki tüm belgeler
 • Ceza davası kapsamında bilirkişi raporu
 • Ceza davası kararı
 • Veraset ilamı
 • Ölü muayene ve otopsi tutanağı
 • Defin ruhsatı
 • Vukuatlı aile nufus kütüğü kayıt örneği
 • Kişinin gelir belgesi
 • Geride kalanların kimlik fotokopileri
 • Talep yazısı (talep sahibinin telefon ve adres bilgilerini içeren)

Daimi Sakatlık Halinde İstenilecek Belgeler

 • Trafik kaza tespit tutanağı
 • Savcılık dosyasındaki tüm belgeler
 • Ceza davası kapsamında bilirkişi raporu
 • Ceza davası kararı
 • Sağlık kurul raporu aslı
 • Genel adli muayene formu
 • Maluliyete ilişkin tüm tedavi evrakları
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kişinin gelir belgesi
 • Kimlik belgesi sureti
 • Talep yazısı ( talep sahibinin telefon ve adres bilgilerini içeren )
Not: Dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ( tıbbi danışmanın talep edeceği evraklar vb.için ) ayrıca talep edilecektir.

FORMLAR
pdf Trafik Teslim İbra Belgesi

Diğer hasar işlemleri